Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w Kongresie jest odpłatne. 
Koszty uczestnictwa są uzależnione od zakresu świadczeń.

Bilet „Standard”

1.990 zł (1 osoba z firmy)

1.790 zł/osoba (2 osoby z firmy)
1.590 zł/osoba (3 i więcej osób z jednej firmy)

Świadczenia:

 • Uczestnictwo w części merytorycznej Kongresu
 • Kawa, Lunch
 • Czas trwania: 9.00 – 18.00

Bilet „Prestige”

2.490 zł (1 osoba z firmy)
2.290 zł/osoba (2 osoby z firmy)

2.090 zł/osoba (3 i więcej osób z jednej firmy)


Świadczenia:

 • Uczestnictwo w części merytorycznej Kongresu
 • Kawa, Lunch
 • Uczestnictwo w uroczystej Gali Food from Poland
 • Czas trwania: 9.00 – 23.00

Prezentowane ceny są cenami netto, do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Uwaga!

Kup bilet do 30 kwietnia 2018 roku otrzymasz 20% rabatu.

Jeśli kupisz bilet w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku otrzymasz 10% rabatu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie Eksportu Spożywczego jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie zapłaty za uczestnictwo na rachunek bankowy Organizatora:
Fischer Trading Group Spółka z o.o.
ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa
Bank Pekao S.A. Nr 46 1240 1037 1111 0010 3040 5926
Tytuł przelewu: „KONGRES EKSPORTU SPOŻYWCZEGO 2018”
 2. Zgłaszający upoważnia firmę Fischer Trading Group Spółka z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nadesłane zgłoszenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Brak dokonania wpłaty nie jest rozumiane jako brak uczestnictwa w Kongresie.
 3. Zgłaszający oświadcza, że jest umocowany do wysłania formularza i należna kwota zostanie przelana na konto wskazane na stronie internetowej Organizatora w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia lub otrzymania faktury pro-forma/faktury VAT. Równocześnie oświadcza, że zapoznała się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy.
 4. Rezygnacja z udziału w Kongresie po dniu 1 sierpnia 2018 roku nie powoduje zwolnienia z opłaty. Rezygnację z udziału należy przesyłać droga mailową na adres: rezygnacja@kongreseksportu.pl lub listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Nieobecność Uczestnika na Kongresie (po dokonaniu wpłaty) nie powoduje zwrotu opłaty.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia w Kongresie uczestnictwa – bez podania przyczyny, jak również do wprowadzania zmian w programie, zmiany miejsca wydarzenia jak również do odwołania Kongresu. W przypadku odwołania Wydarzenia, wszelkie wniesione wcześniej opłaty zostaną zwrócone Zgłaszającym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.
 7. Zgłoszenie udziału w Kongresie jest jednoznaczne w dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez firmę Fischer Trading Group Sp. z o.o. wizerunku Uczestnika we wszelkich materiałach promujących i dokumentujących przebieg Wydarzenia.